Wat betekent een liggend streepje? (2024)

Wat betekent een liggend streepje?

Het halflange liggend streepje of het halve kastlijntje (−) wordt onder andere gebruikt als gedachtestreepje, om een zin te onderbreken met een korte zin of een deel ervan.

Hoe noem je een liggend streepje?

De divisie is het kortste liggend streepje (-) dat het vaakst gebruikt wordt in het Nederlands. Dit leesteken kan worden ingezet als koppelteken, afbreekteken of weglatingsstreepje (e.g., bij samentrekkingen en woordafbrekingen).

Wat betekent gedachtestreepje?

Gedachtestreepjes zijn de lange liggende streepjes die gebruikt worden om een zin te onderbreken met een korte zin of een zinsnede. Gedachtestreepjes worden voornamelijk gezet om een aanvullende gedachte of een terloopse opmerking in te lassen.

Waar verbindingsstreepje?

Het koppelteken (-) is het korte liggend streepje dat gebruikt wordt om de delen van sommige samenstellingen, afleidingen en samenkoppelingen te verbinden. Hetzelfde liggend streepje wordt gebruikt als weglatingsstreepje in een samentrekking, om aan te geven op welke plaats een woorddeel is weggelaten.

Wat is een weglatingsstreepje voorbeeld?

Het weglatingsstreepje is hetzelfde korte liggend streepje als het streepje dat als koppelteken gebruikt wordt om de delen van sommige samenstellingen, afleidingen en samenkoppelingen te verbinden, zoals in auto-ongeluk, niet-roker, a-capellakoor, semi-intellectueel, spring-in-'t-veld.

Waar wordt een liggend streepje voor gebruikt?

Het halflange liggend streepje of het halve kastlijntje (−) wordt onder andere gebruikt als gedachtestreepje, om een zin te onderbreken met een korte zin of een deel ervan. Een halalhypotheek is een hypotheek waarbij − in overeenstemming met islamitische voorschriften − geen rente geïnd wordt.

Hoe noem je een streepje naar rechts?

Á: wanneer je iets wil benadrukken

Wanneer er een streepje naar rechts (ook wel accent aigue genoemd) wordt gebruikt, zoals de á, dan wil je vaak iets benadrukken: Je moet eerst dát nog doen, voordat je weggaat.

Welke tekens gebruik je als iemand iets zegt?

Traditioneel wordt aangeraden om dubbele aanhalingstekens te gebruiken bij een letterlijk citaat, en enkele aanhalingstekens in alle andere gevallen. Tegenwoordig wordt er steeds meer de voorkeur aan gegeven om alleen enkele aanhalingstekens te gebruiken.

Wat betekent een streepje voor?

d.w.z. iets meer te zeggen hebben, iets meer in de gunst staan dan een ander.

Hoe krijg ik een liggend streepje?

U. Laag liggend streepje: _ Dit teken zit op het toetsenbord onder dezelfde toets als het koppelteken -, maar dan in combinatie met de Shift-toets. Het underscoreteken wordt vaak gebruikt in plaats van een spatie bij namen van bestanden of in een e-mailadres, bijvoorbeeld Jan_van_Gent. doc.

Wat is een Verbindingsstreep?

Klinkerbotsing

Bestaat het woord uit twee losse woorden die een samenstelling vormen, dan schrijf je een koppelteken. Ontstaat er geen verwarring, dan schrijf je gewoon alles aan elkaar. Is het woord geen samenstelling, maar bijvoorbeeld een meervoud of een enkel woord, dan schrijf je een trema.

Waar plaats je een afbreekstreepje?

Het afbreekteken of afbreekstreepje is een leesteken dat de vorm heeft van een liggend streepje (-). Het wordt gebruikt aan het eind van een regel, om aan te geven dat daar een woord is afgebroken. Woorden worden afgebroken aan het einde van een lettergreep.

Waar zet je een afbreekstreepje?

Klik op de plaats waar u een vast afbreekstreepje wilt invoegen. Druk op CTRL + SHIFT + afbreekstreepje.

Wat is een Aandachtstreepjes?

Het aandachtsstreepje is verwant aan het beletselteken. Tegenwoordig wordt het aandachtsstreepje gebruikt om een tussenzin – op een nadrukkelijker wijze – af te scheiden dan door middel van komma's; het is daarmee verwant aan het gedachtestreepje, dat een korte pauze aangeeft.

Hoe herken je een foutieve samentrekking?

Foutieve samentrekkingen

Als er bij een samentrekking geen sprake is van dezelfde betekenis, dezelfde grammaticale functie en dezelfde plek in de zin, dan gaat het om een foutieve samentrekking. Enkele voorbeelden daarvan zijn: Hij heeft een diploma en daar hard voor gewerkt.

Wat betekent streepje tussen woorden?

Een koppelteken (-) verbindt een woord, prefix, letter of getal aan een woord. Het koppelteken is een kort, liggend streepje, ook wel de divisie genoemd, dat ook wordt gebruikt als weglatingsstreepje of afbreekstreepje.

Wat zijn 2 gelijkwaardige woorden?

Als twee of meer woorden met elkaar verwisseld kunnen worden, gaat het om gelijkwaardige woorden. Tussen deze twee woorden komt altijd een koppelteken.

Hoe noem je een streepje tussen woorden?

Een apostrof is een teken voor of achter een woord die de uitspraak van een woord verduidelijkt of aangeeft dat een of meerdere letters van een woord zijn weggelaten. Het streepje op de e (é) is een accentteken en geen apostrof.

Hoe noem je een streepje in het midden?

Het onderstreepje – ook wel bekend als underscore – gebruiken we allemaal wel eens omdat het een spatie vervangt op internet.

Wat betekent een streepje boven een letter?

Het accent aigui wordt gebruikt om nadruk te leggen op een woord op klemtoon, maar ook om aan te duiden hoe je een woord uitspreekt. Bij 'Dé haarspecialist van Haarlem' benadruk je het woord bijvoorbeeld, en bij 'café' geeft het streepje aan dat hier een lange ee gebruikt wordt in de uitspraak.

Hoe noem je een streepje naar links?

De backslash ("\") is een typografisch teken dat vooral bij computers gebruikt wordt.

Hoe krijg je 2 puntjes boven een letter?

E met puntjes windows met toetscombinatie:
  1. Kies de juiste positie voor de letter.
  2. Druk tegelijk op shift + de dubbele aanhalingsteken toets – “ -.
  3. Laat de shift + aanhalingsteken toets los.
  4. Druk op de letter E toets.
  5. Controleer of je de juiste combinatie gemaakt hebt. Resultaat: ë

Wat betekenen de leestekens?

Aan het einde van de zin kan een punt, vraagteken of uitroepteken staan. Een vraagteken duidt aan dat de zin vragend moet worden uitgesproken. Een uitroepteken geeft juist aan dat een zin luid moet worden uitgesproken. Binnen een zin kunnen komma's, puntkomma's, gedachtestreepjes en dubbele punten worden gebruikt.

Wat betekent 1 aanhalingsteken?

Enkele aanhalingstekens ('deze') kun je onder meer gebruiken bij titels, bij ironisch taalgebruik en bij zelfbedachte woorden.

Wat is de betekenis van leestekens?

Leestekens zijn tekens die je bij het schrijven gebruikt om een tekst begrijpelijker te maken, bijvoorbeeld een punt of een komma. Als je iets vertelt, kun je met pauzes, intonatie of gebaren duidelijk maken wat je bedoelt. In geschreven taal doe je dit met punten, komma's, vraagtekens en andere leestekens.

References

Popular posts
Latest Posts
Article information

Author: Virgilio Hermann JD

Last Updated: 10/02/2024

Views: 5705

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Virgilio Hermann JD

Birthday: 1997-12-21

Address: 6946 Schoen Cove, Sipesshire, MO 55944

Phone: +3763365785260

Job: Accounting Engineer

Hobby: Web surfing, Rafting, Dowsing, Stand-up comedy, Ghost hunting, Swimming, Amateur radio

Introduction: My name is Virgilio Hermann JD, I am a fine, gifted, beautiful, encouraging, kind, talented, zealous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.