Hoe zet je een streep door een woord macbook? (2024)

Hoe zet je een streep door een woord macbook?

Houd in een app op de Mac een toets op het toetsenbord ingedrukt, zoals a, om het menu met de beschikbare accenttekens weer te geven. Het menu wordt niet weergegeven als een toets geen beschikbare accenttekens heeft. Selecteer een teken in het menu, zoals á.

Hoe krijg je een streep door je tekst?

Doorhalen met één streep toepassen of verwijderen.
 1. Selecteer de tekst die u wilt opmaken.
 2. Ga naar Start >Doorhalen.

Hoe doe je een streepje op de A MacBook?

Houd in een app op de Mac een toets op het toetsenbord ingedrukt, zoals a, om het menu met de beschikbare accenttekens weer te geven. Het menu wordt niet weergegeven als een toets geen beschikbare accenttekens heeft. Selecteer een teken in het menu, zoals á.

Wat is Ctrl F bij Apple?

Command-F: Items in een document zoeken of een zoekvenster openen. Command-G: Opnieuw zoeken: het volgende exemplaar van het eerder gevonden item zoeken. Druk op Shift-Command-G om het vorige exemplaar te zoeken. Command-H: De vensters van het programma op de voorgrond verbergen.

Waar zit de Alt toets bij Mac?

* De Alt-toets wordt bij Apple de Option-toets genoemd.

Hoe zet je een streep door tekst iPhone?

Android: Tik en houd de tekst ingedrukt, kies vervolgens Vet, Cursief of Meer . Tik op Meer om Doorgestreept of Monospace te kiezen. iPhone: Tik op de tekst > Selecteer of Selecteer alles > B_I_U. Kies vervolgens Vet, Cursief, Doorgestreept of Monospace.

Hoe zet je een streep door een woord in Excel?

Selecteer de cellen met de gegevens waarvan u de opmaak wilt aanpassen. Klik op de dialoogvensterweergave Celeigenschappen. Tip: U kunt ook op Ctrl+5 drukken. Klik in het vak Celeigenschappen, onder Effecten op Doorhalen.

Waar vind ik symbolen op Mac?

‑E, of kies 'Wijzig' > 'Emoji's en symbolen'. Klik op een teken of symbool om dat aan je tekst toe te voegen (of klik er dubbel op als Tekenweergave is uitgevouwen). Om snel een specifieke emoji te vinden, typ je een woord of woordgroep (zoals "lachend gezicht") in het zoekveld.

Hoe doe je een streepje op de e Macbook Air?

Accent aigu (bijvoorbeeld é): Option + E. Accent grave (bijvoorbeeld è): Option + `. Tilde (bijvoorbeeld ñ): Option + N.

Hoe krijg je op toetsenbord Apple?

Klik op de Mac op het invoermenu in de menubalk en kies vervolgens 'Toon Toetsenbordweergave'. Als je het invoermenu niet ziet, kies je Apple-menu > 'Systeeminstellingen' en klik je op 'Toetsenbord' in de navigatiekolom. (Mogelijk moet je omlaag scrollen.)

Wat is F11 op macbook?

Zo kun je de toets F11 als toetscombinatie gebruiken om het bureaublad weer te geven of als systeemfunctie om het geluid van de computer zachter te zetten.

Wat is de Alt-toets Apple?

Klik je op bijvoorbeeld de Option (Alt)-toets, dan krijg je de onderliggende speciale leestekens te zien. Klik je vervolgens met je muis op het leesteken dat je wilt toevoegen en typ je de toe te voegen letter, dan worden deze gecombineerd weergegeven.

Wat is de F1 toets?

F1. De F1-toets opent het onderdeel 'Help' van een geopend programma. Soms opent dan een venster in het programma zelf. Soms opent een zoekopdracht in de browser.

Wat is F2 op een Mac?

macOS Ventura
 1. Kies het Apple-menu  > 'Systeeminstellingen'.
 2. Klik op 'Toetsenbord' in de navigatiekolom.
 3. Klik op de knop 'Toetscombinaties' aan de rechterkant.
 4. Klik op 'Functietoetsen' in de navigatiekolom.
 5. Schakel 'Gebruik de toetsen 'F1', 'F2', enzovoort, als standaardfunctietoetsen' in.

Welke toetsen voor leestekens?

Sneltoetsen voor internationale tekens
Invoegen vanDruk op:
à, è, ì, ò, ù À, È, Ì, Ò, ÙCTRL+` (ACCENT GRAVE), de letter
á, é, í, ó, ú, ý Á, É, Í, Ó, Ú, ÝCTRL+' (APOSTROF), de letter
â, ê, î, ô, û Â, Ê, Î, Ô, ÛCTRL+SHIFT+^ (CARET), de letter
ã, ñ, õ Ã, Ñ, ÕCTRL+SHIFT+~ (TILDE), de letter
12 more rows

Waar vind ik leestekens?

Cijfers en leestekens op Android-smartphone

en zit onder de Shift-toets. Onder de cijfers verschijnen toetsen met leestekens. Linksonder staat de toets '1/2'. Tik hierop om meer leestekens in beeld te krijgen.

Hoe zet je een streep door een woord op WhatsApp?

Tekst opmaken Android-toestel

Typ een woord en plaats uw vinger erop. Het woord is geselecteerd en een menubalk verschijnt. Tik hierin op de drie puntjes. Tik op Vet, Cursief, Doorgestreept of Monospace.

Hoe onderstreep ik een letter?

Tekst of spaties onderstrepen
 1. Selecteer de tekst die u wilt onderstrepen.
 2. Ga naar Start >Onderstrepen. Of druk op Ctrl+U.

Hoe maak je een woord dikgedrukt?

Selecteer de tekst die u vet wilt maken en ga op een van de volgende stappen te werk:
 1. Verplaats de aanwijzer naar de miniwerkbalk boven de selectie en klik op Vet. .
 2. Klik op Vet. in de groep Lettertype op het tabblad Start.
 3. Typ de sneltoets: Ctrl+B.

Hoe maak je een streep in Excel?

Klik op het tabblad Invoegen in de groep Illustraties op Vormen. Sleep om een lijn onder de cellen te tekenen die u wilt onderstrepen. Als u een perfect rechte lijn wilt tekenen, houdt u Shift ingedrukt terwijl u sleept om de lijn te tekenen.

Waarom verspringt tekst in Excel?

Notities: De gegevens in de cel lopen terug zodat ze binnen de kolombreedte passen. Als u de breedte van de kolom wijzigt, wordt de terugloop automatisch aangepast. Als niet alle tekst zichtbaar is, kan dit komen doordat de rij een specifieke hoogte heeft of doordat de tekst in een samengevoegde reeks cellen staat.

Hoe Excel uitklappen?

Klik op het tabblad Draaitabel in de groep Weergeven op +/- Knoppen om de knoppen voor uitvouwen en samenvouwen weer te geven of te verbergen.

Wat is F12 op Mac?

Houd de Fn-toets (Function) op uw toetsenbord ingedrukt om F1 tot en met F12 te zien in de Touch Bar. U kunt de functietoetsen ook automatisch laten weergeven wanneer u specifieke apps gebruikt: Kies het Apple-menu  > 'Systeemvoorkeuren' en klik op 'Toetsenbord'.

Hoe krijg je speciale tekens?

Om dit in Windows te doen, moet je in de zoekbalk speciale tekens typen. In het venster dat verschijnt als je op het zoekresultaat klikt, kun je tekens opzoeken, selecteren en dergelijke. In Word ga je naar Invoegen, Symbool en Meer symbolen om een soortgelijke lijst tevoorschijn te halen.

Waar zit de Fn toets Mac?

Functietoetsen via fn-knop

Deze vind je linksonder op het toetsenbord van de MacBook Pro. Zodra je deze toets ingedrukt houdt, zie je dat de functietoetsen weer verschijnen op de Touch Bar. De functietoetsen blijven zichtbaar zolang je de fn-knop ingedrukt houdt.

References

Popular posts
Latest Posts
Article information

Author: Madonna Wisozk

Last Updated: 23/01/2024

Views: 5505

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Madonna Wisozk

Birthday: 2001-02-23

Address: 656 Gerhold Summit, Sidneyberg, FL 78179-2512

Phone: +6742282696652

Job: Customer Banking Liaison

Hobby: Flower arranging, Yo-yoing, Tai chi, Rowing, Macrame, Urban exploration, Knife making

Introduction: My name is Madonna Wisozk, I am a attractive, healthy, thoughtful, faithful, open, vivacious, zany person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.